Landbruk, miljø og teknisk utval vedtok i møte 7. april framlegg til forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, fritidsbustader m.m. for Tokke kommune. Framlegg til forskrift vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Forskrifta er utarbeidd med heimel i §12-6 i Forureiningsforskrifta (Forskrift nr. 931 av 1. juni 2004).

Lokal forskrift for utslepp av sanitært avlaupsvatn

Vedtak Lokal forskrift for utslepp av sanitært avlaupsvatn

Merknader til framlegget skal sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 12. august 2022.