Me gjennomfører grensejustering ved små endringar eller arealoverføring når endringane er større.

Kva søkjar må gjere

  • Du må søkje om endring av grenser. Med søknaden legg du eit kart som viser korleis grenser skal endrast.
  • Søknaden må vera underskriven av heimelshavar/eigar.
  • Eigarar av eigedomar som vert berørte, må gjeva samtykke til grenseendringa.


Kartskisse kan du skrive ut her

Kvar skal søknaden leverast

Søknaden din kan du levere på kommunehuset, epost eller med post:

Kva gjer kommunen

  • Søknaden din vil bli handsama i kommunen.
  • Blir søknaden din av ein eller annan grunn avslegen, blir du varsla om dette.
  • Om søknaden din blir godkjend, vil du og andre aktuelle partar bli varsla om tid og stad for når grenseendringa skal gjennomførast.
  • I oppmålingsforretning vert nye eigedomsgrenser sett ut, merkt med offentleg godkjende grensemerke, målt inn etter gjeldande reglar og ført inn i Matrikkelen/eigedomsregisteret.
  • Matrikkelbrev som inneheld oppdaterte opplysningar om din eigedom sender me til deg.