Planen legg til rette for ny tilkomst til eksisterande hytter og 3 nye hyttetomter. 

Framlegg til reguleringsplan Digernes II

Vedtekne føresegner Digernes II

Planomtale og plankart for Digernes II

Vedtaket kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 3 veker.