Kommunestyret vedtok i møte 16. juni sak 63/22, ny reguleringsplan for del av 123/7 -  Fyrå. Reguleringsplanen inneheld i all hovudsak nye vegar til eksisterande hytter, samt 4 nye hyttetomter.

Vedtak saman med oppretta plankart og føresegner, finn du her:

Vedtak

Plankart

Føresegner

 

Vedtaket kan påklagast i medhald av plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12, jfr forvaltningslova kap. VI. Klaga må sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 3 veker.

Plan, næring og teknisk etat