Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 22. juni 2021 ny reguleringsplan for Omdal steinbrot, PlanID 20200002. Reguleringsplanen legg til rette for uttak av kvartsskifer i området med tidlegare steinbrot ved Visåsen. Statsforvaltaren har i brev 25.06.2021 trekt motsegnene til planen.

 

Her finn du protokoll av kommunestyresak nr. 21/56, statsforvaltaren sitt brev om trekking av motsegner, samt oppretta plandokument med plankart, planomtale og reguleringsføresegner. 

Kommunestyresak 21/56

Fråfall av motsegn

Reguleringsplan for Omdal steinbrot

Plankart

Planomtale

Kommunens vedtak kan påklagast innan tre veker av ein part eller andre med rettsleg klageinteresse i saka, jfr. Plan- og bygningslova §12-12 og §1-9. Klaga skal sendast skriftleg til postmottak@tokke.kommune.no. Ved evt. klage må det gjerast greie for kva sak det gjeld og grunngjeving for klaga. 

 

Plan, næring og teknisk etat