Formannskapet vedtok i møte 2. juni å setje i gang arbeidet med revisjon av trafikksikringsplanen. Gjeldande plan gjeld perioden 2019 – 2022 og ny plan skal leggjast til grunn for søknader om eksterne midlar, investeringar og tiltak for neste planperiode 2023 – 2026.

Gjeldande plan saman med politisk sak om igangsetjing finn du her: 

Vedteken trafikksikringsplan

Vedtak - Rullering av trafikksikringsplan

Innspel til arbeidet skal sendast postmottak@tokke.kommune.no innan 12. august 2022. For nærare informasjon, ta kontakt med kommunalsjef Gunhild Austjord tlf 350 75 200.