Kva gjer personvernombodet?

Personvernombodet skal blant anna se til at verksemda:

  • Informerer om kva for personopplysningar som vert samla inn og kvifor.
  • Held oversikt over opplysningar som behandlas
  • Gir innsyn til den opplysningane gjeld.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningane.
  • Ber om samtykke frå dei opplysningane gjeld før opplysningane vert behandla
  • Beskyttar informasjon slik at den ikkje kjem på avvege.
  • Vurderer risiko for sikkerheitsbrot og konsekvensar.
  • Slettar personopplysningar det ikkje lenger er behov for.

Personvernombodet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Meir konkret tyder dette handtering av spørsmål om alt frå innsyn, retting og sletting til avviksmeldingar og personopplysningar på avvegar.

Eit personvernombod er ein ressursperson som styrkar verksemdas kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombodet veileder verksemda slik at personopplysningar blir behandla på ein god måte og i tråd med regelverket.