Vilkår

Psykisk helse er eit lågterskeltilbod. Du kan sjølv ta kontakt for å be om ei teneste, eller du kan bli henvist frå fastlege, helsesyster, NAV eller anna instans. Den som vert henvist må samtykke i henvisninga.

Psykisk helse og rus avdelinga er eit helsetilbod til deg som bur eller oppheld deg over tid i Tokke kommune.

Det er behovet ditt som avgjer om du vil få tenesta.

Tilbodet gjeld born, unge, vaksne og familiar. Det er og eit tilbod for pårørande og til psykisk liding og rus.

Tenesta omfattar

Individuelle samtaler, oppfølging i heimen eller på kontoret til psykisk helse

Miljøarbeid, i grupper og individuelt

Burettleiing

Hjelp til meistre og koordinere kvardagen

Kooridinering av tenester, lokalt og opp mot 2. linje helsetenesta, deltaking i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter

Bistand til å utarbeide individuell plan

Rettleiing, undervisning og informasjon

Bistand til å bearbeide og meistre kriser

Kontakt med pårørande

Oppfølging av menneske som strevar med rus, eller som lever med menneske som har eit rusproblem. For meir informasjon om rusteam, følg lenke her (legg inn lenka til Rusteam)

Tenesta omfattar ikkje

Tenesta omfattar ikkje akuttfunksjonar Dette blir ivaretatt av legevakt.

Rusteam

Om rusteamet

Rusteamet i Tokke  kommune er ei kommunedekkjande teneste som arbeider med å etablere og koordinere frivillige behandlingsopplegg og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Rusteam er tverrfagleg samansett etter behov, aktuelle partar kan vera NAV, Kommunelege, tildelingskontor, heimetenesta, teknisk etat v/eigedomsforvaltar.

Rusteamet er tilgjengelig for veiledning/avklaring på tlf/mail. Ta kontakt enten pr telefon 469 37 376 eller mail guro.huitfeldt.carlsen@tokke.kommune.no , så settast du opp til avtale ved fyrste moglege anledning.

Oppgåver

søkje om/henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling og lokale tilbod

fatte vedtak om bruk av private omsorgs-/sosialfaglege institusjonar

veilede pårørende og andre i rusrelatera spørsmål

koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper

går aktivt inn i rusrelaterte saker der tilhørigheita til andre kommunale instanser ikkje er på plass

vurdere bruk av tvangstiltak

bistå med å etablere gode lokalbasera tiltak rundt enkeltbrukarar.

fatte vedtak om/kvalitetssikre bruk av private omsorgs-/sosialfagiege institusjonar/tilbod.

etablere avtale om kjøp av moglege heildøgnstilbod ved mogleg aktuelle stader.

vurdere moglegheit for kjøp av ettervernstenestar hjå private aktørar dersom kommunen ikkje har eit godt nok eigna tilbod.

Tvangstiltak

Hovudregelen er at all behandling skal basere seg på frivilligheit frå den det gjeld. Ved bruk av tvang eller tilbakehold av rusmiddelavhengige, er hovedregelen frivillig tilbakehold med samtykke frå den det gjeld.

Det vil sei at den aktuelle institusjonen og brukar saman inngår ei skriftleg avtale om at tilbakehold kan nyttast dersom brukar ynskjer å forlate institusjonen undervegs i behandlingsopplegget.

Denne avtala skal seinast inngåast ved ankomst til institusjonen. Intensjonen med bestemmelsen er å søkje å unngå impulsstyrte avbrudd i behandlingsforløpet. Tilbakehold regulerast i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-4.

Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte om sak om tilbakehold/tvang skal fremjast Fylkesnemnda for sosiale saker dersom dei får melding frå pårørande (Helse og omsorgstjenesteloven §10-1), bekymringsmelding fra andre eller etter eige initiativ.

Fylkesnemnda for sosiale saker fattar vedtak om bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Dersom nokon utset si fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarande misbruk, og dersom hjelpetiltak ikkje er tilstrekkelig, kan det vedtakast at vedkommende utan eige samtykke kan takast inn i ein institusjon for undersøking og tilretteleggjing av behandling, og haldast tilbake der i opptil tre måneder.

Intensjonen med bestemmelsane om tilbakehold uten eige samtykke er å søkje å tilrettelegge for frivillig rusbehandling. Tilbakehold utan eige samtykke er regulera i helse- og omsorgstjenesteloven (§10-2).

Gravide

Når Rusteamet får melding om at ei gravid kvinne rusar seg, skal dei undersøkje saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontrollar for å sikre eit rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at ei gravid rusar seg, skal dette meldast til rusteamet.

Dersom ein ikkje når fram med frivillige hjelpetiltak, kan rusteamet fremje sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold utan eige samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige leggjast inn på institusjon utan samtykke. Dette er regulera i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-3 Tilbakeholding av gravide rusmiddelavhengige. Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold utan eige samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltaka rundt den gravide fram til fødselen.

Tiltak

Aktuelle tiltak kan være oppfølgjing fra rusteamet, samarbeid med forsterka helsestasjon, fastlege, NAV, psykisk helse og/eller barnevernet.

Tiltaka kan også innbefatte samarbeid med Borgestadklinikken, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling om ei innleggjing til frivillig behandling på døgninstitusjon og nødvendig samarbeid med institusjonen under opphaldet. Brukaren følgjast opp både før, under og etter behandlinga.

Interkommunal psykologteneste

Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal og Tokke har gått saman om å opprette stilling som kommunepsykolog. Stillinga vart oppretta i 2019, med barn og unge som fokusområde. Førebels er det tilsett ein kommunepsykolog, men det blir jobba for å få ein psykolog til.

Den interkommunale psykologtenesta skal ivareta arbeidsoppgåver på fleire nivå. Sentrale arbeidsområde er helsefremjande og førebyggjande arbeid, planarbeid, kompetanseutvikling og å medverke til samordna tenesteutvikling i dei fem kommunane. Psykologen rettleier og gjev fagstøtte til fagpersonar som treff barn og unge, og er med i tverrfagleg arbeid i dei ulike kommunale tenestene. Nokre gonger treff ho også barn, unge og foreldre direkte, til rettleiing, oppfølging og lågterskel behandling.

Kommunepsykologen har hovudkontor i Seljord, Brøløsvegen 14 B, men vil ha faste dagar i kvar kommune.

Spørsmål til kommunepsykologen blir retta gjennom kontakt med helsepersonell eller tilsette i skule, barnehage, barnevern eller PPT.

Tilbodet er gratis.