Kva søkjar må gjere

  • Søknaden må vera underskriven av heimelshavar/eigar.
  • Legg med eit kart som viser kva for eigedomar samanslåinga gjeld.

Vilkår for samanslåing:​

  • Eigedomane må ligge i same kommune.
  • Eigedomane må ha same heimelshavar.
  • Samanslåinga må ikkje føre til prioritetskollisjon mellom eventuelle panthavarar.

Søknadsskjema finn du her.

Kartskisse kan du skrive ut her

Kvar skal søknaden leverast

Søknaden din kan du levere på kommunehuset, epost eller med post:

Kva kommunen gjer

  • Om alle vilkår for samanslåing er stetta, sender kommunen krav om samanslåing til tinglysing.
  • ​Kommunen kan skrive ut matrikkelbrev over eigedomen som finst i Matrikkelen etter samanslåinga.