Seksjonering eignar seg mellom anna for oppdeling av bustadsblokker og horisontaldelte to- og firemannsbustader.

Reseksjonering er å endre på gjeldande seksjonera eigedom.

Kva må søkjar gjere

Du må søkje om seksjonering/reseksjonering på eige skjema fastsett av departementet.

Kvar skal søknaden leverast

Søknad med original signatur leverast enten på kommunehuset i Tokke eller med post

  • Tokke kommune, Storvegen 60, 3880 Dalen

Kva gjer kommunen

  • Søknaden din vert handsama i kommunen.
  • Har søknaden manglar eller blir av ein eller annan grunn avslegen, vil du bli varsla om dette.
  • Blir søknaden din godkjend, vil du og andre aktuelle partar bli varsla om det.
  • Kommunen registrerar seksjoneringa i matrikkelen og sender til tinglysing når klagefristen på vedtak om godkjent seksjonering er ute.
  • Etter at saka er tinglyst sender me tinglyste dokument og matrikkelbrev som inneheld oppdaterte opplysningar om din eigedom til deg.