Vi kartlegg trong for tenester etter søknad eller anna førespurnad/spørsmål. Vi reiser gjerne ut til deg, og eventuelt dine pårørande for snakke om kva som er ditt hjelpebehov, kva du har av ressursar, og kva som er dine ønskjer i situasjonen. Vi vil samtidig informere deg om ulike tenestetilbod som kommunen har.

Vi vil opprette ein journal i vårt elektroniske fagsystem for å ivareta ditt hjelpebehov. Vi vil informere deg om dette, og vi vil etterspørje ditt samtykke til å utveksle helseopplysningar med nødvendige samarbeidsparter.

Tildelingskontoret samhandlar tett med andre helseinstansar som sjukehus, fastlege, nav o.l. for å sikre best mogleg oppfylging av ditt hjelpebehov.

Du bør gjøre avtale på telefon for å være sikker på å treffe oss inne.